نساجی

نساجی

textile

textile

آشنایی با پژوهشکده

آشنايي با پژوهشكده

مواد و فنآوري‌هاي پيشرفته در

نـسـاجـي

پژوهشكده مواد و فنآوري‌هاي پيشرفته در نـسـاجـي در سال 1364 توسط دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير و با حمايت سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO) تحت عنوان "مركز تحقيقات الياف مصنوعي و صنايع نساجي" تأسيس گرديد. اين واحد پژوهشي در سال 1385 با تعميق فعاليت‌هاي پژوهشي خود به فنآوري‌هاي پيشرفته همچون نانو و بيو و مواد پيشرفته مانند انواع كامپوزيت‌ها و توسعه فعاليت‌ها به صنايع بالادستي و پائين دستي نساجي (صنايع پوشاك، چرم و بهبود كيفيت مواد پتروشيمي براي ارتقاء كيفيت الياف مصنوعي و ... ) با عنوان پژوهشكده مواد و فنآوري‌هاي پيشرفته در نساجي ادامه فعاليت مي دهد.