نساجی

نساجی

textile

textile

اهداف اصلي پژوهشكده
اهداف اصلي پژوهشكده
عبارتند از :
1  انجام پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه‌اي در زمينه هاي مختلف فنآوري‌هاي نساجي و پوشاك براساس نيازهاي واقعي و يا ايجاد شده در صنعت
2 گسترش كاربردهاي پژوهش‌هاي دانشگاهي از طريق:
  2-1  انتقال نيازهاي صنايع و ساير مؤسسات به اساتيد دانشگاه به منظور كاربردي‌تر نمودن موضوع پژوهش‌ها
  2-2 ايجاد ارتباط و همكاري پژوهشي و مشاوره‌اي با صنايع داخلي، مؤسسات تحقيقاتي داخلي و خارجي و سازمان‌هاي دولتي به منظور انتقال نتايج پژوهش‌ها به آن‌ها
3 تقويت بنيه پژوهشي پژوهشگران و متخصصين
4 ارتقاء دانش فني و بروزآوري اطلاعات صنايع ازطريق:
  4-1 انتشارات (کتب، جزوات، نشريات تخصصي و. )
  4-2 برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف صنايع نساجي و پوشاك
  4-3 برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و بازآموزي براي مديران و كارشناسان صنايع نساجي و پوشاك
5 مشاركت در تصميم‌سازي براي ارگان‌هاي دولتي، غيردولتي و خصوصي مرتبط با صنايع نساجي
6 تجهيز مركزي براي تأمين كليه خدمات علمي‌، ‌تخصصي و آزمايشگاهي مورد نياز صنايع نساجي و پوشاك كشور در راستاي ارتقاء مزيت رقابتي صنايع نساجي به عنوان مهم‌ترين صنعت داراي سابقه و جايگاه در كشور