اهداف کوتاه مدت
اهداف كوتاه‌مدت :
1) دريافت موافقت قطعي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري‌ براي واحد پژوهشي نوع 1
2) پيگيري تأمين اعتبارات اوليه براي برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي منجر به تحقق اهداف بلندمدت
3) سازماندهي اوليه منابع پژوهشكده، تشكيل مرتب شوراها و گروه‌هاي پژوهشي، تبادل نظر و طراحي شيوه‌هاي ممكن براي دستيابي به اهداف در بلندمدت و اجراي آن‌ها در حد امكانات موجود
4) پيگيري جلب حمايت‌ها از منابع مختلف بويژه دانشكده مهندسي نساجي و دانشگاه صنعتي اميركبير جهت تأمين امكانات پرسنلي، سخت‌افزاري و بودجه مورد نياز جهت ساماندهي امور ارتقاء فعاليت‌هاي پژوهشكده
5) ايجاد ارتباطات صنعتي و انعقاد قراردادهاي پژوهشي
6) تقويت ارتباطات با مراكز دولتي و غيردولتي مرتبط با صنايع نساجي و پوشاك جهت توسعه همكاري‌هاي متقابل
7) برگزاري سالانه لااقل دو همايش ملي علمي كاربردي براي صنعتگران، كارشناسان و مديران صنايع نساجي و پوشاك
8) شناسايي مشكلات يا زمينه‌هاي ارتقاء فعاليت‌هاي صنايع نساجي و پوشاك از طرق ممكن و ارائه پروپوزال انجام پروژه‌هاي پژوهشي كاربردي جهت حل آن‌ها