نساجی

نساجی

textile

textile

رسالت پژوهشكده
رسالت پژوهشكده
گستـرش پـژوهش‌هاي كـاربردي و توسعـه‌اي،
به منظور ارتقاء سطح مزيت‌هاي رقابتي
و افزايش بهره‌وري، كارآيي و رقابت‌پذيري
صنايع نساجي و پوشاك كشور
از طريق:
  1.  توسعه ارتباط علمي بين دانشگاه و صنعت بر اساس نياز طبيعي متقابل
  2. ارتقاء بنيه علمي و فني صنايع نساجي و انتقال دانش فني و فنآوري‌هاي پيشرفته به آن‌ها
  3.  گسترش و/يا ايجاد زمينه‌هاي جديد براي كاربرد منسوجات و توليد محصولات جديد نساجي 
  4.  ارتقاء سطح كاربردي پژوهش‌هاي دانشگاهي و تجاري‌سازي و اجرايي نمودن آن‌ها
  5. تربيت و/يا ارتقاء دانش فني و تخصصي کارشناسان و پژوهشگران موردنياز صنايع نساجي و پوشاک کشور