گروه پژوهشي فناوري‌هاي پيشرفته توليد منسوجات

1-2  سرعت پيشرفت تكنولوژي در صنايع توليد منسوجات (نخ، پارچه و پوشاك) به مراتب بيش از آنست كه صنايع داخلي بتوانند بصورت سخت‌افزاري و با تكيه به خارج با آن هماهنگ گردند. لذا توليد محصولات جديد بر اساس نيازهاي روز، در صنايع ايران جز با تكيه بر تحقيق و توسعه و پژوهش‌هاي كاربردي مقدور نمي‌شود.

2-2  امروزه مصارف پارچه‌ها و محصولات نساجي جديد در بسياري از بخش‌هاي صنعتي، عمراني، پزشكي و… در دنيا گسترش يافته است، ولي در ايران يا استفاده نمي‌شود و يا بصورت بسيار محدود مصرف مي‌شود.

3-2  ارائه طرح‌هاي جديد براي منسوجات جهت مصارف جديد كه ميتواند متحول‌كنندة صنعت نساجي تلقي شود، امري ضروري است.

4-2  بسياري از تحقيقات بنيادي انجام شده در دانشكده‌هاي مهندسي نساجي براي تبديل به محصولات فنآوري و كاربردي شدن در صنايع نيازمند اجراي مراحل تحقيقات كاربردي، پايلوت و تجاري‌سازي هستند، كه چندان با مأموريت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده‌ها سازگار نيست.