اعضاء پژوهشكده

رئیس پژوهشکده

دکتر علي اکبر مرآتي، دانشيار پژوهشکده مواد و فناوري­هاي پيشرفته در نساجي

 

اعضای شورای پژوهشی

دکتر علي اکبر مرآتي، دانشيار مهندسی مکانیک

دكتر مسعود لطيفي، استاد تکنولوژی نساجی

دكتر سید محمد حسینی ورکیانی، استادیار تکنولوژی نساجی

 

اعضای هیئت علمی

دکتر علي اکبر مرآتي، دانشيار مهندسی مکانیک، گروه فناوری پیشرفته تولید منسوجات

دكترعلي‌اصغر اصغريان‌جدي، استاد تکنولوژی نساجی، گروه فناوری پیشرفته تولید منسوجات

دكتر مسعود لطيفي، استاد تکنولوژی نساجی، گروه فناوری پیشرفته تولید منسوجات

دكتر عبدالحسين صادقي، استاديار مدیریت، گروه فناوری پیشرفته تولید منسوجات

دکتر سیامک سحرخیز، استادیار تکنولوژی نساجی، گروه فناوری پیشرفته تولید منسوجات

دكتر محمد حقيقت‌كيش ، استاد علوم پلیمر، گروه فناوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته

دكتر سید احمد موسوي‌شوشتري، دانشيار تکنولوژی و علوم الیاف، گروه فناوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته

دکتر سید هژیر بهرامی، دانشیار تکنولوژی پلیمر و علوم الیاف، گروه فناوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته

 دکتر پرویز نورپناه، دانشیار صنایع نساجی، گروه فناوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته

دکتر محمدرضا محدث مجتهدی، دانشیار تکنولوژی نساجی، گروه فناوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته

دکتر سید حسین امیرشاهی، استاد شیمی نساجی و فیزیک رنگ، گروه فناوري هاي پيشرفته فرآيندهاي شيميايي منسوجات

دکتر مجید منتظر، دانشیار شیمی نساجی و علوم الیاف، گروه فناوري هاي پيشرفته فرآيندهاي شيميايي منسوجات

دکتر محمد کریمی، دانشیار شیمی نساجی و علوم الیاف، گروه فناوري هاي پيشرفته فرآيندهاي شيميايي منسوجات

دکتر ناهید همتی نژاد، استادیارشیمی نساجی و علوم الیاف، گروه فناوري هاي پيشرفته فرآيندهاي شيميايي منسوجات

دکتر منصوره قنبرافجه، استادیار شیمی نساجی و علوم الیاف، گروه فناوري هاي پيشرفته فرآيندهاي شيميايي منسوجات

دكتر میررضا طاهری  اطاقسرا، استاديار تکنولوژی نساجی، گروه فناوری پیشرفته تولید منسوجات

دکتر روح ا... باقرزاده، استادیار تکنولوژی نساجی، گروه فناوری پیشرفته تولید منسوجات

 

سایر همکاران
سرکار خانم پریسا جلیلی