پژوهشگران شاخص

مـديران و پژوهشـگران شاخص گروه‌هاي پژوهشي

در هر كدام از گروه‌هاي پژوهشي پژوهشكده مواد و فنآوري‌هاي پيشرفته در نساجي و در كنار پژوهشگران توانمند، با تجربه، جوان و پرانرژي، يكي از افراد به عنوان مدير گروه داراي مسئوليت اجرايي بوده و يكي از آن‌ها به عنوان پژوهشگر شاخص ذيلا معرفي مي‌شوند.
 

رديف

نام گروه پژوهشي

مدير گروه

پژوهشگر شاخص گروه

1

مهندسي و فنآوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته

آقاي دكتر احمد موسوي شوشتري

آقاي دكتر محمد حقيقت‌كيش

2

فنآوري‌هاي پيشرفته توليد منسوجات

آقاي دكتر علي اصغر اصغريان جدي

آقاي دكتر مسعود لـطيفي

3

فنآوري‌هاي پيشرفته  فرآيندهاي شيميايي منسوجات

آقاي دكتر مجيد منـتظر

آقاي دكتر سيدحسين اميرشاهي