مقاله هاي منتشر شده

مقاله هاي منتشر شده 

رديف

عنوان مقاله

نام نويسندگان

تاريخ انتشار

نام مجله يا مجموعه مقاله ­ها

درجه علمي مجله**

1

استراتژي­ هاي رقابت پذير و منابع مزيت رقابتي

عبدالحسين صادقي

اصفهان، 18-20 ارديبهشت ماه 1386

ششمين کنفرانس ملي مهندسي نساجي

کنفرانس ملي

2

بررسي تاثير عمليات خارزني بر ويژگي­ هاي کيفي پتوي تاري ـ پودي اکريليک

عبدالحسين صادقي، سيامک سحرخيز و سيدمحمد حسيني

اصفهان، 18-20 ارديبهشت ماه 1386

ششمين کنفرانس ملي مهندسي نساجي

کنفرانس ملي

3

Interlacing metallic filaments by rotation permanent magnetic field

P. Payvandiy, M.latifi, nad Agha-mirsalim

2008, Vol.9, No.5, 538-587

Fibers and Polymers

علمي پژوهشي ISI

4

Improving Concrete Strength and Cracking level by Vitalizing Fibers

R. Bagherzadeh, A.R. Faramarzi, and M. Gorji

December 11-14, 2008, India

Proceeding of the ICI Innovative World of Concrete

کنفرانس بين­ المللي

5

ارزيابي کاربرد تکنيک ­هاي داده­ کاوي در ايجاد سامانه­ هاي سايزبندي پوشاک

روح­ ا... باقرزاده، جمال شهرابي،مسعود لطيفي و سعيد شيخ­ زاده­ نجار

تهران، 21 و 22 آبان­ ماه 1387

دومين كنفرانس داده­كاوي ايران

کنفرانس ملي

6

عمليات مرسريزاسيون نخ پنبه به روش پيوسته و غيرپيوسته و مقايسه نتايج حاصله در براقيت نخ با استفاده از پردازش تصوير

مهران دادگر، سيدمحمد حسيني ورکياني و علي­ اکبر مراتي

ارديبهشت 1391، دانشگاه يزد

هشتمين کنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

کنفرانس ملي

7

مدلسازي فيلامنت پلي ­پروپيلن در عمليات

مهران دادگر، سيدمحمد حسيني ورکياني، علي­ اکبر مراتي و قلي بيگيان

ارديبهشت 1391، دانشگاه يزد

هشتمين کنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

کنفرانس ملي

8

Nondestructive Identification of Knot Types in Hand-Made Carpet. Part I: Feature Extraction from Grey Images

M.J. Karamad,  M. Latifi and M. Amani-Tehran

2009, Vol. 28: 55–62

Journal of Nondestructive Evaluation

علمي پژوهشي ISI

9

Experimental and Numerical Analysis of Fiber Characteristics Effects on Fiber Dispersion for Wet-laid Nonwoven

A. Safavi, S. Fathi, M. R. Babaei, Z. Mansoori1, and M.Latifi

2009, Vol.10, No.2, 231-236

Fibers and Polymers

علمي پژوهشي ISI

10

A note on an optical method to evaluate fiber dispersion in wet-laid nonwoven process

M. Latifi, H. Vahedi Tafreshi, and B. Pourdeyhimi

2009, Vol.78, No.6, 518-523

Textile research Journal

علمي پژوهشي ISI

11

عوامل مهم موفقيت صنايع کوچک و متوسط پوشاک ايران

زهرا رهنمايي ، عبدالحسين صادقي و سيامک سحرخيز

1388، بهار و تابستان ، شماره 7.

علمي ـ پژوهشي اميرکبير

علمي پژوهشي غير ISI

12

تاثير تاب نخ بر هندسه سطح مقطع آن در پارچه ­هاي تاري-پودي

سياوش افراشته، علي ­اکبر مراتي و علي ­اصغر اصغريان جدي

سال پنجم، شماره اول، پاييز و زمستان 88، 36-25

مجله علمي پژوهشي علوم و تکنولوژي نساجي

علمي پژوهشي ISC

13

Effect of Twist Level and Direction on Wrinkle Resistance of Plain Woven Fabrics

A. A. Merati, and H. Patir

September 7-9, 2009 Ueda, Japan

Proceedings of the 10th Asian Textile Conference

کنفرانس بين­المللي

14

An Intelligent Method for Determining the Spirality in Weft-knitted Fabrics

H. Sanjari1, D. Semnani1, M. Sheikhzadeh, and A. A. Merati

September 7-9, 2009 Ueda, Japan

Proceedings of the 10th Asian Textile Conference

کنفرانس بين­ المللي

15

Nondestructive Method for Identification of 3D Structure of Hand-made Carpet

M.J. Karamad1, D. Vavrik, J. Dammer, M. Latifi1, and M. Amani-Tehran1

September 7-9, 2009 Ueda, Japan

Proceedings of the 10th Asian Textile Conference

کنفرانس بين ­المللي

16

An ILP-GA Based Approach for Nesting Scheduling in Carpet Weaving

Industries

P. Payvandy1, M. Latifi

September 7-9, 2009 Ueda, Japan

Proceedings of the 10th Asian Textile Conference

کنفرانس بين­ المللي

17

Characterization of Textile Fibers for Reinforcing Cement Composite Materials

H. Pakravan, M. Latifi1, and M. Jamshidi

September 7-9, 2009 Ueda, Japan

Proceedings of the 10th Asian Textile Conference

کنفرانس بين ­المللي

18

An investigation on pore size parameters of electrospun nanoweb

R. Bagherzadeh, M. Latifi, and S. S. Najar

September 7-9, 2009 Ueda, Japan

Proceedings of the 10th Asian Textile Conference

کنفرانس بين­ المللي

19

An Investigation on Transverse Deformation of 3D Warp Knitted Spacer Fabric

R.Bagherzadeh, M.Latifi, and S .S.Najar

May, 26-29, 2009, TURKEY

Proceedings of AUTEX 2009, WORLD TEXTILE CONFERENCE

کنفرانس بين­ المللي

20

COMPATIBLE SIZING SYSTEMS DEVELOPED FROM BODY

CLASSIFICATION

R.Bagherzadeh, M.Latifi, S..S.Najar, and A. R. Faramarzi

May, 26-29, 2009, TURKEY

Proceedings of AUTEX 2009, WORLD TEXTILE CONFERENCE

کنفرانس بين­ المللي

21

A new approach to improve the bulkiness of worsted grade wool yarn

Ali Akbar Merati

2011, Vol. 81, No. 7, 698-705

Textile research Journal

علمي پژوهشي ISI

22

Anisotropy in Wrinkle Properties of Woven Fabric

Ali Akbar Merati,

And Hadi Patir

2011, 102(7), 639–646

Journal of Textile Institute

علمي پژوهشي ISI

23

A new technique to tint the black died fibers in worsted spinning, Indian J. of Fiber & Textile Research

Ali Akbar Merati, Farnaz Agahiyan, and Roohollah Bagherzadeh

Accepted

Indian Journal of Fiber & Textile Research

علمي پژوهشي ISI

24

تکامل لبا­س­هاي غيررسمي داخل ايستگاه­ هاي فضايي و کاربرد آنها در زندگي روي زمين

علي اکبر مراتي

خرداد 1390، 48-44

ماهنامه علمي فني و افتصادي صنعت نساجي و پوشاک

علمي پژوهشي

25

An Investigation on Adding Polypropylene Fibers to Reinforce Lightweight Cement

Composites (LWC)

Roohollah Bagherzadeh,

Hamid Reza Pakravan, Masoud Latifi,

Abdol-Hossein Sadeghi,

Ali Akbar Merati,

Accepted

Journal of Engineered Fibers and Fabrics

علمي پژوهشي ISI

26

Effect of Spandex Filament Draw Ratio on Elastic Core Spun Yarn Properties in Friction Spinning

Merati, A.A, Sheikhzadeh Najar, S., Etrati, S.M. and Goodarzi, M

82(13), 1363-170 (2012). (IF = 1.122)

Textile Res. J

علمي پژوهشي ISI

27

Geometrical Parameters of the Yarn Cross Section in Plain Woven Fabric

Afrashteh, S., Merati, A.A., Jeddi, A.A.A

126-131 (2013). (IF = 0.36)

Textile Research

علمي پژوهشي ISI

28

A new technique for generating regularly spaced crazes to facilitate piece dyeing of polypropylene filaments

Takeno, A., Miwa, M., Yokoi, T, Naito, K., and Merati, A.A

Volume 128, Issue 6, 3564-3569 (2013). (IF = 1.3)

Journal of Applied Polymer Science

علمي پژوهشي ISI

29

Effect of Angles of Slots from Both Sides towards the Centre of a Clip-on Attachment Roller on Ring Spun Yarn Properties

Merati, A. A., Alamdar-Yazdi, A., and Farokhnia, A.

November 1-4, 2011,  South Korea

Proceedings of the 11th Asian Textile Conference

کنفرانس بين ­المللي

30

Production of Lycra/cotton Core Spun Yarn in Friction Spinning

Merati, A. A., Shaikhzadeh Najar, S., Etrati, S. M. , and Goodarzi, M.

November 1-4, 2011,  South Korea

Proceedings of the 11th Asian Textile Conference

کنفرانس بين ­المللي

31

Tinting the Black Dyed Fibers of Wool and Polyester in Worsted Spinning System

Merati, A. A.

November 1-4, 2011,  South Korea

Proceedings of the 11th Asian Textile Conference

کنفرانس بين­ المللي

32

A New Method of Evaluating Heat Setting Effect of Carpet Yarns

Dadgar, M., Merati, A. A., and Hoseini Varkiani, S. M.

November 1-4, 2011,  South Korea

Proceedings of the 11th Asian Textile Conference

کنفرانس بين­ المللي

33

Effect of Yarn Twist Level on its Geometry in Plain Woven Fabric

Afrashteh, S., Merati, A. A., Jeddi, A.A.A.

November 1-4, 2011,  South Korea

Proceedings of the 11th Asian Textile Conference

کنفرانس بين­ المللي

34

Supply chain study in worsted industry to maximize total domestic added value considering competitive advantage

M. Vaez Livari, Abdolhosein Sadeghi, and Fariborz Julai

June, 8-10, 2011, France

Proceedings of AUTEX 2011, CONFERENCE

کنفرانس بين ­المللي

35

A study on the effect of compressive strain on the resonance frequency of rectangular textile patch antenna: elastic and isotropic model,:

Sanjari, H. R., Merati, A. A., Hosseini Varkiani, S. M., Tavakoli, A.

03 Sep 2013, http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2013.832472.

J. Textile Inst., Published online

 

36

Inhibition of Cracks on the Surface of Cement Mortar Using Estabragh Fibers, Hindawi Publishing, Corporation, Advances in Materials Science and Engineering.

Soleimani, T., Merati, A. A., Latifi, M., and Ramezanianpor, A. A.

ID 656109, 5 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/656109

Volume 2013, Article

 

37

ارائه مدلی جامع با استفاده از تکنیک های داده کاوی جهت توسعه سامانه سایز بندی پوشاک ملی

روح ا.. باقرزاده

اسفند 1392

سومین جشنواره بین المللی مد و لباس

 

38

a,c Relationship between the surface free energy of hardened cementpaste and chemical phase compositionjournal of Industrial and Engineering chemistryjournal

H.R. Pakravan a, M. Jamshidi b, , M. Latifi

20 (2014) 1737–1740

of Industrial and Engineering Chemistry

 

39

influence of surface nanoroughness ofelectrospun PLGA nanofibrous scaffold onnerve cell adhesion and proliferationjournal of Materials Science:

Fatemeh Zamani, Mohammad Amani-Tehran, Masoud Latifi & Mohammad Ali shokrgozarthe

Med (2013)

Materials in medicinemater

 

40

Effects of PLGA Nanofibrous Scaffolds Structure on Nerve Cell directionalproliferation and morphologyfibers and Polymers

 

Fatemeh Zamani, Masoud Latifi, Mohammad Amani-Tehran*, and Mohammad Ali Shokrgozar

2013, Vol.14, No.5, 698-702

 

 

41

3 Optimizing Muller Body Measurement System for Given Iranian populationmiddle-East

Abolfazl Davodi Roknabadi, Masoud Latifi, Siamak Saharkhiz, Hamed Aboltakhty and amirshahin Sharifi

372-376, 2013

 

 

42

apolymeric fibers pull-out behavior and microstructureas cementitious composites reinforcementjournal;

 

H.R. Pakravan a , M. Jamshidi b & M. Latifi

May 2012

http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2013.773124

 

 

43

Mathurb,2Drug release profile in core–shell nanofibrousstructures: A study on Peppas equation andartificial neural network modelingj o ur na l ho me pag e:

Mahboubeh Malekia,b,∗, Mohammad Amani-Tehrana,1Masoud Latifia,1, Sanjay

www.intl.elsevierhealth.com/journals/cmpb4

Journal of Scientific Research 15 (3):

 

44

. Zaminypromotion of spinal cord axon regeneration by 3D nanofibrous core–sheath scaffolds society for biomaterials

F. Zamani,1 M. Amani-Tehran,1 M. Latifi,1 M. A. Shokrgozar,2 A

19 February 2013

of The Textile Institute 16

 

45

,1 Lingxue Kong Three-dimensional pore structure analysis of polycaprolactonenano-microfibrous scaffolds using theoretical and experimentalapproaches

Roohollah Bagherzadeh,1,2 Masoud Latifi

March 2013

September 2013

 

46

1 and Lingxue kongexperimental verificationof theoretical predictionof fiber to fiber contactsin electrospun multilayernano-microfibrousassemblies: Effect of fiberdiameter and networkporosity

 

Roohollah Bagherzadeh1, Masoud Latifi1, Saeed Shaikhzadeh Najar

2014, Vol. 43(4) 483–495 The Author(s) 2012

 

 

47

1and Lingxue Kong The application of cdse/zns quantum dotsand confocal laser scanning microscopy for three-dimensional imaging of nanofibrous structures

 

Roohollah Bagherzadeh1, Masoud Latifi1, Saeed Shaikhzadeh Najar1, Mohammad Amani Tehran

2014, Vol. 43(4) 496–510

society for biomaterials 7

 

48

Innovative method for electrospinning of continuous tio2 nanofiber yarns: Importance of auxiliary polymer and solvent selection

 

Farnaz Memarian, Masoud Latifi *, Mohammad Amani-Tehran

20 (2014) 1886–1891 w ww .elsevier .co m /loc ate/jiec

Journal of Industrial textilles

 

49

The Relation between Compressive Strain and Resonance Frequency of Circular Textile Patch Antenna, Proceedings

 

Sanjari, H. R., Merati, A. A., Hosseini Varkiani, S. M., Tavakoli, A.,

October 23-26, 2013.

Journal of Industrial textilles

 

50

High Wicking Weft Knitted Fabrics Composed of Profiled Fibers, Proceedings,

Bagherzadeh, R., Merati, A. A., Gorji, M

October 23-26, 2013

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

 

51

., Application of Estabragh Fibers into Cement Composites, Proceedings

Merati, A. A., Latifi, M., Ramezanianpor, A. A., Soleimani, T

October 23-26, 2013

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

52

Piezoelectric Nano-fibrous composite materials for wearable micro-electronics devices, Proceedings

 

Bagherzadeh, R., Gheibi, A., Latifi, M. Merati, A. A

October 23-26, 2013.

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

53

Nanofibrous structures as a smart sensor for toxic agents detection Application Proceedings

Roohollah Bagherzadeh1, Masoud Latifi2, Sajad Sorayani

, October 23-26, 2013

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

54

2 photocatalytic activity of tio2 nanofibers fabricated from polyvinyl acetate (pvac) the

F. Memarian1, m. Amani tehran1, m. Latifi

2013may 30th to june 1th 2013, istanbul, turkey

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

55

2 hv probe angle effect on jet bending instability direction in electrospinning systems

F. Memarian1, f. Zeighami1, m. Amani tehran1, m. Latifi

2013may 30th to june 1th 2013, istanbul, turkey

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

56

Effect of Polymeric Fibers on Mechanical Properties of Engineered Cementitious Composite (ECC) Proceedings

Mana Halvaei1, Masoud Jamshidi2, Masoud Latifi

October 23-26, 2013.

international istanbul textile congress

 

57

Effect of Thermo-regulated Clothing Treated with Microencapsulated Phase Change Materials on Body Response Proceedings

A. Safavi a,*, M. Latifia,M. Amani-Tehrana, A. R. Shirin-Abadi

October 23-26, 2013

the international istanbul textile congress

 

58

1 Bending Rigidity Analysis of Worsted Woven Fabrics Considering Fabric Direction Proceedings

Nazanin Ezazshahabi1*, Fatemeh Mousazadegan1, Masoud Latifi1, and Siamak Saharkhiz

October 23-26, 2013

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

59

Effect of Fabric Weave and Direction on Fabric Formability Behavior Proceedings

Fatemeh Mousazadegan1, Nazanin Ezazshahabi1, Masoud Latifi1, and Siamak Saharkhiz

October 23-26, 2013

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

60

Measurement of Yarn Density in Woven Fabrics Using Fringe projectionmoiré Techniques Proceedings,

Nazanin Ezazshahabi1,*,Masoud Latifi1, Mohammad Amani Tehran1, and Khosro Madanipour

October 23-26, 2013.

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

61

Innovative Fabrication of tio2 Nanofiber Yarns and Considering Their Photocatalytic Activity Proceedings

Farnaz Memarian1, Masoud Latifi2, Mohammad Amani Tehran

October 23-26, 2013.

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

62

، کامپوزیت سیمانی نوین تقویت شده با پارچه سه بعدی -

حمیدرضا پاکروان، مسعودجمشیدی، مسعود لطیفی

8 و 9 اسفند 1392

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

63

Reinforcing of Cement Composites by Estabragh Fibres

Merati, A. A

Series E. 06/2014

of the 12th Asian Textile Conference, held in Shanghai, China

 

64

, Piezoelectric Electrospun Nanofibrous Materials for Self-Powering Wearable Electronic Textiles Applications 

Ali Gheibi, Masoud Latifi, Ali Akbar Merati, Roohollah Bagherzadeh

06/2014, 21, 469-474.

دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه اصفهان

 

65

Electrical power generation from piezoelectric electrospun nanofibers membranes: electrospinning parameters optimization and effect of membranes thickness on output electrical voltage 

Ali Gheibi, Roohollah Bagherzadeh, AliAkbar Merati, Masoud Latifi

01/2014; 21(11):1-14

Journal of The Institution of Engineers (India)

 

66

Yarn properties developments with diagonally slotted roller on ring spinning machine

Merati, A. A., Alamdar-yazdi, A. A., Farrokhnia, A. R

September 2014, pp.289-295.

Journal of Polymer Research

 

67

A study on the effect of compressive strain on the resonance frequency of rectangular textile patch antenna: elastic and isotropic model

Hamid Reza Sanjari, Ali Akbar Merati, S. Mohammad Hosseini Varkiani and Ahad Tavakoli

2014, pages 156-162

Journal of Polymer Research

 

68

Synthesis of Mesoporous Functional Fe2O3 Nanofiber Photoanodes by Electrospinning

Nikoo Saveh-Shemshaki, Masoud Latifi, R. Bagherzadeh, Mahdi Malekshahi Byranvand, Naimeh Naseri, Nima Taghavinia, and Ali Dabirian

2015; in press (Impact Factor: 1.815)

Indian J ,. of Fiber & Textile Research, Vol. 39

 

69

Multi-layer Electrospun Nanofiber Mats with Chemical Agent Sensor Function

S. Golmohammadi Rostami, M. S. Sorayani Bafghi, R. Bagherzadeh, and M. Latifi

2015; in press (Impact Factor: 1.2).

The Journal of The Textile Institute, Volume 105, Issue 2

 

70

Fabrication of Composite PVDF-ZnO Nanofiber Mats by Electrospinning for Energy Scavenging Application with Enhanced Efficiency

M. S. Sorayani, M. Latifi, and R. Bagherzadeh

2015; in press (Impact Factor: 2.02).

Journal of Materials Research

 

71

Moisture Management behaviours of high wicking fabrics composed of Profiled

M. Gorji, and R. Bagherzadeh

In press, 2015, (Impact factor: 0.78).

Journal of Industrial Textile

 

72

Piezoelectric Electrospun Nanofibrous Materials for Self-Powering Wearable Electronic Textiles Applications

A. Gheibi,M. Latifi, A. A. Merati, and R. Bagherzadeh

06/2014; 21:469, (Impact Factor: 2.02).

Journal of Polymer Research

 

73

Three-Dimensional Pore Structure analysis of Polycaprolactone Nano-Microfibrous Scaffolds Using Theoretical and Experimental Approaches

R. Bagherzadeh, M. Latifi, and L.X. Kong

Part A, 03/2014; 102(3):903-10, (Cited by 4, Google Scholar, Impact Factor: 2.841)

Journal of Biomedical Materials Research

 

74

,A Theoretical Analysis and Prediction of Pore Size and Pore Size Distribution in Electrospun Multilayer Nanofibrous Materials

R. Bagherzadeh, M. Latifi, S. S. Najar, M. Amani-Tehran, and L.X. Kong

Vol. 101A, 7 p. 2107-2117, 2013(Cited by 8, Google Scholar, Impact Factor: 2.841)

Journal of biomedical materials research: Part A

 

75

A Theoretical Analysis for Fiber Contacts in Multilayer Nanofibrous Assemblies

R. Bagherzadeh, M. Latifi, S.S. Najar, M. Amani-Tehran, and Lingxue Kong

(DOI:10.1177/0040517512456763, Cited by 7, Google Scholar, Impact factor: 1.135).

Textile Research Journal, In press

 

76

An Investigation of Structural Parameters of Needle-Punched Nonwoven Fabrics on Their Thermal Insulation Property

L. Reisi, Z. Mansouri, M. Hosseini, and R. Bagherzadeh

01/2013; 14:1748-1753.(Impact factor 1.113)

Fibers and Polymers

 

77

Predicting the Influence of Seam Design on Formability and Strength of Nonwoven Structures using Artificial Neural Network

Vajihe Mozafary, P. Payvandy, S-M. Bidoki, andR. Bagherzadeh

Vol. 14, Issue 9, pp 1535-1540, 2013, (Impact factor: 1.113)

Fibers and Polymers

 

78

Transport properties of multilayer fabric based on Electrospun Nanofiber mats as a Breathable Windproof Textile Material

R. Bagherzadeh, M. Latifi, S.S. Najar, M. Amani-Tehran, M. Gorji and L. X. Kong

Vol. 82, No.1, 2012,  (Cited by 24, Google Scholar, Impact factor: 1.135)

Textile Research Journal

 

79

Evaluation of Moisture management behavior of high-wicking 3D warp knitted spacer fabrics

R. Bagherzadeh, M. Latifi, M.Gorji, and P. Payvandy

Vol. 13, Issue 4, pp 529-534, 2012, (Cited by 14, Google Scholar, Impact factor: 1.113)

Fibers and Polymers

 

80

Utilizing Polypropylene Fibers to Improve Physical Properties of Concrete

R. Bagherzadeh, A.H. Sadeghi, and M. Latifi

”, Vol. 82, No.1, 2012 (Cited by 18, Google Scholar, Impact factor: 1.135)

Textile Research Journal

 

81

,Employing a Three-Stage Data Mining Procedure to Develop Sizing System

R. Bagherzadeh, M. Latifi and A.R. Faramarzi

Vol.8 (8): 923-929, 2010, (Cited by 7, Google Scholar)

World Applied Sciences Journal

 

82

Evaluation of Comfort Properties of Polyester Knitted Spacer Fabric Finished with Water Repellent and Antimicrobial Agents

R. Bagherzadeh, M. Montazer, M. Latifi, and M. Sheikhzadeh, and M. Sattari

Vol.8, No.3, 2007 (Cited by 46, Google Scholar, Impact factor: 1.113)

Fiber and Polymers,

 

83

RWater Repellent Spacer Fabric”, Proceedings of the International Conference, (on Advance in Fibrous Materials AFINT

Bagherzadeh, M. Latifi, M. Montazer, M. sheykhzade

2006, held in Coimbatore India, August 7-9, 2006

Nonwoven and Technical Textiles

 

84

Spacer Fabric with Antimicrobial and Water Repellent Characteristics

R Bagherzadeh, M. Latifi, M. Montazer, M. sheykhzade

(.TIWC2007), held in Sri Lanka, March 1 - 3, 2007

Proceeding of The Textile Institute 85th World Conference

 

85

REffect of draw ratio and twist factor of elastic core yarn on physical properties of cotton/ spandex core- spun ring yarns

Bagherzadeh, S. Shaikhzadeh Najar, and S. M. Etrati

”, TIWC2007,  held in Sri Lanka, March 1 - 3, 2007

Proceeding of The Textile Institute 85th World Conference

 

86

بررسي تاثير تراکم، تکميل دفع آب و ضد ميکروب بر برخي خواص راحتي (comfort) پارچه­ هاي سه­ بعدي

روح ­الله باقرزاده، مسعود لطيفي، مجيد منتظر، محمد شيخ­ زاده نجار

ارديبهشت 1386.

ششمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايرا ن

 

87

آينده­ پژوهي فناوري­ هاي مورد استفاده در لباس رزمِ ارتش­ هاي مدرن دنيا

روح ­الله باقرزاده، پدرام پيوندي، مسعود لطيفي

بهمن­ ماه ۱۳۸۶

اولين همايش سراسري آينده ­پژوهي رزمنده ايراني

 

88

مروري بر عوامل موثر در راحتي پوشاک و تاثير عوامل مختلف در تعيين سطح راحتي پوشاک" همايش چشم انداز صنعت نساجي و پوشاک کشور ،

روح­ الله باقرزاده، مسعود لطيفي، مجيد منتظر،

خردادماه 1385

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

 

89

بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي و مروري بر پارچه­هاي سه بعدي ـ  دو جداره (Spacer fabric)"، همايش چشم­انداز صنعت نساجي و پوشاک کشور

روح­ الله باقرزاده، مسعود لطيفي، مجيد منتظر

خردادماه 1385

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

 

90

بررسي تاثير استفاده از الياف پلي­پروپيلن در افزايش خواص مكانيكي و دوام بتن

روح ­الله باقرزاده، مسعود لطيفي و سعيد شيخ­­زاده­ نجار

آبان ماه 1388

اولين کنفرانس بين­ المللي و هفتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ، دانشگاه گيلان، رشت، ايران

 

91

بررسي رفتار فشارپذيري پارچه­ هاي سه­ بعدي حلقوي تاري تحت تاثير بارگذاري استاتيکي و ديناميکي.

روح­ الله باقرزاده، مسعود لطيفي سيامک فرجي­ خواه، و سعيد شيخ ­­زاده­نجار

آبان ماه 1388

اولين کنفرانس بين­ المللي و هفتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ، دانشگاه گيلان، رشت، ايران

 

92

بررسي رفتار فشارپذيري در پارچه‌هاي ترکيبي (دولايه‌ا‌ي) سه‌بعدي دوجداره

سيدپيام ميرزاده واقفي، مهناز شمشيرساز، مسعود لطيفي و روح­ الله باقرزاده

آبان ماه 1388

اولين کنفرانس بين­ المللي و هفتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ، دانشگاه گيلان، رشت، ايران

 

93

کنترل میزان پارامترهای تخلخلی سازه­های نانولیفی با استفاده از پارامترهای الکتروریسی

روح ­الله باقرزاده، مسعود لطيفي و سعيد شيخ ­­زاده نجار­ ،

13و5 اسفند ماه 90

یازدهمين کنفرانس فناوری نانو، ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

94

A Controllable Simple Method for Production of Polymeric Nanofiberous Composite via Single Nozzle Jet Electrospinning”, (accepted for oral presentation)

R. Bagherzadeh, M. Latifi, S. Shaikhzadeh Najar, M. Amani-Tehran, and L.X. Kong

(,ICNS4),12-14 Mar 2012

4th Int'l Conf. on Nanostructures  Kish Island, Iran

 

95

Preparation and Characterization of Tri Block PLA-PEG-PLA Nanofibers for Drug Delivery

Masoud Javadian, K. Rostamizadeh, H. Danafar, andR. Bagherzadeh

21-25 October 2012

(accepted for oral presentation), ISPST2012, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

 

96

A New Practical Approach to Study Nano-Micro Pore Structure of Electrospun Nano-Microfibrous Scaffolds by Assembling CdSe/ZnS Quantum Dots

R. Bagherzadeh, M. Latifi, S. Shaikhzadeh Najar, M. Amani-Tehran, and L.X. Kong

21-25 October 2012

(accepted for oral presentation) ISPST2012, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

 

97

مقايسه خاصيت پيزوالکتريک لايه­هاي اليافي الکتروريسي شده PVDF و PVDF/ZnO"، ،

محمدسجاد سرایانی، مسعود لطيفي وروح­ الله ­ باقرزاده 

16تا 18اردیبهشت­ماه 1393 (ارائه به صورت ارائه شفاهی)

نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

98

بررسي تأثير پارامترهاي تولید بر خواص فيزيكي و موجی الياف پلي‌استر با سطح مقطع دايره‌اي و پلاس

روزبه بدیع­ زادگان، سیداحمد موسوی شوشتری و روح­ الله باقرزاده،

16 تا 18اردیبهشت­ماه 1393 (ارائه به صورت پوستر)

نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

99

بررسی اثر ضخامت لایه های نانوالیاف پیزوالکتریک الکتروریسی شده بر راندمان تولید انرژی الکتریکی

علی غیبی، محمدسجاد سرایانی، مسعود لطيفي، علی ­اکبر مرآتی و روح­ الله باقرزاده

16 تا 18اردیبهشت­ماه 1393 (ارائه به صورت ارائه شفاهی)

نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

100

ارائه روشی جهت تولید منبع تامین ‌انرژی الکتریکی انعطاف پذیر با استفاده از فرآیند الکتروریسی"، ،.

علی غیبی، محمدسجاد سرایانی، مسعود لطيفي وروح­ الله باقرزاده،

16 تا 18اردیبهشت­ماه 1393 (ارائه به صورت ارائه شفاهی)

نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

101

تولید نانوملیه­ های فریک­اکسیدآهن (Fe2O3 nanorodes) در فرآیند الکتروریسی به عنوان فتوآندهای کارا در فرآیند تجزیه آب"، ،

 

نیکو ساوه شمشکی، مسعود لطيفي،روح ­الله باقرزاده و علی دبیریان

 تا 18اردیبهشت­ماه 1393 (ارائه به صورت ارائه شفاهی16)

نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

در سال 1391 تعداد 17 مورد از مقالات مجلات معتبر علمی-پژوهشی ISI داوری گردید.