سفرهای علمی/ نشستهای علمی

رديف

نوع سفر علمي *

نام استفاده کننده

مدت سفرعلمي

تاریخ شروع

تاریخ پايان

1

شرکت اعضاء شوراي پژوهشي پژوهشکده در کنفرانس بین ­المللی "دهمین کنفرانس نساجی آسیا The 10th Asia Textile Conference . این کنفرانس در شهر اواِدا دانشگاه شینشو ژاپن برگزار گردید.

دکتر مسعود لطيفي

88/6/17

88/6/19

2

شرکت اعضاء شوراي پژوهشي پژوهشکده در کنفرانس بین­ المللی "دهمین کنفرانس نساجی آسیا The 10th Asia Textile Conference . این کنفرانس در شهر اواِدا دانشگاه شینشو ژاپن برگزار گردید.

دکتر علی اکبر مراتی

88/6/17

88/6/19