طرح‎هاي مستقل پژوهشي

 

 

رديف

عنوان

مجري

سال

1

بررسي روش‎هاي پايدار و مقاوم‎نمودن الياف پلي‎پروپيلن

دكتر محمد حقيقت‎كيش

80-1377

2

بررسي تأثير كشش روي خواص مكانيكي الياف پلي‎پروپيلن

دكتر سيدهژير بهرامي

همكاران اصلي:

دكتر مجيد صفرجوهري

دكتر محمدرضا محدث ‎مجتهدي

1379

3

اثر نسبت كشش اجزا و سازگاركننده بر خواص رئولوژيكي، شكل‎شناسي و گرمايي آلياژ پلي‎پروپيلن- نايلون6

مهندس مهدي افشاري

دكتر محمد حقيقت‎كيش

 دكتر حسين نازكدست

دكتر عبدالرسول اروميه‎اي

1379

4

اثر تنش بر پايداري نوري نخ‎هاي چندرشته‎اي يكسرة پلي‎پروپيلن

مهندس زهرا احمدي

دكتر محمد حقيقت‎كيش

1380