پروژه‌هاي ملي و صنعتي

 

رديف

عنوان

مجري

مدت

1

بررسي خستگي كششي نخ‌هاي فيلامنتي و استيپل مخلوط

آقاي دكتر علي‌اصغر اصغريان جدي

9 ماه

2

چاپ پارچه با روش ريز قطره

آقاي دكتر محمدرضا بابايي

6 ماه

3

طرح جامع مطالعاتي بهبود، اصلاح و ارائه فرمولاسيون توليد الياف و بازيافت آن

آقاي دكتر سيداحمد موسوي‌شوشتري

18 ماه

4

طرح جامع مطالعاتي ايجاد و توسعه فنآوري چرم

آقاي دكتر مجيد
منتظر

24 ماه

5

كاهش نخ‌پارگي بوبين‌هاي تكسچره در ماسوره پيچي

آقاي دكتر هوشنگ نصرتي

7 ماه

6

بررسي تأثير عامل نخ در فرسودگي سوزن‌هاي زبانه‌دار

خانم مهندس زهرا خرم‌طوسي

12 ماه