اولين همايش ملي فناوري، فرايند و بهبود خواص الياف

مورخ 84/3/29

 

زمينه‌ها و موضوعات همايـش :

1-     فناوري‌هاي جديد در توليد الياف و صنايع پايين دستي

2-     فناوري‌ها و روش هاي جديد اصلاح و بهبود خواص الياف

3-     مزيت‌هاي نسبي سرمايه‌گذاري در صنايع الياف و فرايندهاي پايين دستي

4-     نقش صنايع توليد الياف و فرايندهاي پايين دستي در توسعه اقتصادي كشور

 

 

اهداف برگزاري همايش:

1-       معرفي و ارائه دستاوردهاي طرح جامع راهبردي در زمينه بهبود، توسعه فناوري و طراحي فرايند توليد الياف

2-       ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي در خصوص فناوري الياف و صنايع پايين دستي

3-       مزيت‌هاي نسبي و ظرفيت‌هاي  سرمايه‌گذاري درتوليد الياف و صنايع پايين دستي

4-       ارتباط و تعامل بيشتر صنعت و دانشگاه