تماس با ما
تهران؛ خيابان حافظ، دانشگاه صنعتي اميركبير ، ساختمان دانشكده مهندسي نساجي، طبقه هفتم، شماره 711 ، پژوهشكده مواد و فنآوري‌هاي پيشرفته در نساجي كد پستي: 1591634311 تلفن : 26 26 54 64 - 021 38 80 49 66- 021 فكس : 38 80 49 66- 021 پست الكترونيك : atmtri@aut.ac.ir _____________________________________________________