رئیس پژوهشکده

دکتر علی اکبر مرآتی

 دانشیارپژوهشکده مواد و فناوري­هاي پيشرفته در نساجي

پیام رئیس پژوهشکده: به سایت پژوهشکده مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی خوش آمدید.  .  .  .  .